logo Facebook
i slova jsou činy

DOKUMENT: Reakce Českého rozhlasu na lživý článek serveru Forum 24 ohledně údajného zákazu reklamního sloganu

29. července 2021 10:57 / autor: redakce

 Český rozhlas jako médium veřejné služby patří k pilířům demokracie v České republice. Samozřejmě dbá na dodržování zákona o ČRo, zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, Kodexu ČRo i dalších právních předpisů, které se vztahují k působení ČRo. 

Český rozhlas se důrazně ohrazuje proti lživým útokům serveru Forum 24, který se snaží zcela neoprávněně nařknout Český rozhlas, že údajně „potlačuje svobodu slova“. Zároveň odmítáme nepravdivé informace a manipulace s fakty, na kterých je celý tento článek založen. 

Český rozhlas nic z reklamního sdělení Forum 24 nemohl zakázat ani vyškrtnout, protože se nejednalo o reklamní sdělení, ale o tzv. sponzorský vzkaz, tedy oznámení o sponzorování pořadu nebo programu. A je zarážející, že novináři z Forum 24 neznají základní právní předpisy, které se vztahují k obchodním sdělením a které platí pro všechna média, nejen pro Český rozhlas. Jak bylo Českým rozhlasem panu Pavlu Šafrovi vícekrát vysvětlováno, a zřejmě bezvýsledně, reklama a sponzorování jsou zcela odlišné nástroje komerční komunikace s odlišnými cíli a řídí se odlišnými zákonnými pravidly - zejména je na rozdíl od reklamního spotu za sponzorský vzkaz plně zodpovědný vysílatel. 

Ze strany Českého rozhlasu při komunikaci s mediální agenturou, jejímž klientem je Forum 24, nešlo o žádný zákaz reklamního sdělení nebo dokonce zákaz odvysílání reklamy, ale pouze o diskusi nad textací oznámení o sponzorování programu. (Subjekt Forum 24 zpočátku sice poptával u Českého rozhlasu klasickou reklamu, ale nakonec zvolil sponzoring programu, což je zcela jiný typ komerčního sdělení.) 

U sponzorování programu pak platí podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, pravidla specifická právě pro tento typ obchodního sdělení, tj. provozovatel vysílání je povinen oznámit sponzorování programu, zřetelně označit jméno nebo název sponzora a uvést hlavní předmět jeho činnosti. Vzhledem k tomu, že cílem sponzorského vzkazu je informovat posluchače o tom, že program je sponzorován, nikoli propagace sponzora nebo propagace poskytování jeho zboží nebo služeb, nesmí obsahovat superlativy, srovnání s jinými produkty, resp. subjekty a vztahují se na něj další omezení, zejména nesmí obsahovat nabídkové údaje, výzvu k nákupu, zmínky o kvalitě, o způsobech distribuce nebo možnosti koupě, konkrétní časové údaje, hodnocení sponzora nebo jeho zboží a služeb apod. Obsah a zařazení sponzorských vzkazů a dalších částí vysílání pak nesmí být ovlivněny způsobem, kterým by mohla být dotčena redakční odpovědnost a nezávislost provozovatele vysílání a nesmí přímo nabádat k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb, zejména zvláštním zmiňováním zboží nebo služeb za účelem propagace atd. 

Tato výše uvedená ustanovení a pravidla sponzorské vzkazy, které navrhovalo Forum 24, nesplňovaly. Jak je běžné při komunikaci se zájemci o sponzorování programů nebo pořadů Českého rozhlasu, Český rozhlas prostřednictvím agentury klientovi navrhnul v rámci diskuse nad obchodním případem upravené textace, které by splňovaly požadavky, které Český rozhlas klade standardně vůči všem subjektům na sponzoring programu a které mohly být bez problému odvysílány.

Tvrzení pana Šafra o „znevýhodnění v rámci svobodné tržní soutěže“ či o „politickém zájmu“ nebo dokonce porušování principů demokratického zřízení v naší zemi jsou absurdní a nezakládají se na pravdě. Panu Šafrovi rovněž nikdo nebrání v tom, aby „komunikoval s potencionálními zákazníky“. Veškerá tato komunikace se ale musí odehrávat v rámci platných právních i samoregulačních pravidel, jak si je pro oblast komerční komunikace nastavila sama média, a podmínky musí respektovat jak zadavatel obchodního sdělení, tak - vysílatel. 

Český rozhlas s Forum 24 komunikoval korektně a vstřícně jako s každým jiným potencionálním obchodním partnerem. Forum 24 obdrželo od ČRo několik variant obchodních nabídek a průběžně bylo prostřednictvím mediální agentury, jejímž bylo klientem, seznamováno s možnostmi odvysílání sponzoringové kampaně. 

Je zarážející, že Forum 24 na to reagovalo zveřejněním článku, kterým poškozuje dobré jméno Českého rozhlasu. Český rozhlas ve své činnosti, tedy i obchodní, plně respektuje všechny zákony i Kodex ČRo, kterými se jako médium veřejné služby musí řídit. 

Vůči zcela nepravdivým a neodůvodněným nařčením z údajného potlačování svobody slova, údajného poškozování rovných podmínek v přístupu na mediální trh ze strany Českého rozhlasu a dalších nepravdivých tvrzení uvedených v článku i dopisu Pavla Šafra, se Český rozhlas zásadně ohrazuje. 

Jiří Hošna 

ředitel Komunikace, marketingu a obchodu