logo Facebook
i slova jsou činy

Jiří Valenta: Nepodléhejme při volbě ani působení tlaku některých lobbistických či zájmových skupin

30. března 2020 13:00 / autor: Monitor

Ve středu 11. března volila Poslanecká sněmovna nové členy Rady České televize. Rozprava byla kvůli kádrovacímu mailu předsedy volebního výboru Stanislava Berkovce (ANO) velmi emotivní. Co všechno ve sněmovně zaznělo? Přinášíme v plném znění. Je nutné, aby nic podstatného v době koronaviru nezapadlo...

Jiří Valenta (KSČM): "Nebudu pokračovat v dalším praní tohoto špinavého prádla, ale než přistoupíme k samotné volbě nových členů Rady České televize, dovolte mi pár vět, byť pro některé z vás jejich obsah nebude již ničím novým.

Na rozdíl od některých zástupců Českou televizí protežovaných politicko-ekonomických skupin se domnívám, že současné personální složení Rady České televize bohužel neumožňuje a negarantuje důslednou a efektivní kontrolu veřejnosti v oblastech, které jsou Radě České televize ze zákona o České televizi přiděleny. A jaké že to kontrolní a jiné pravomoci, alespoň ty nejzásadnější, jsou?


Do působnosti rady náleží:


jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh ředitele televizních studií České televize;


schvalovat rozpočet a závěrečný účet České televize a kontrolovat plnění rozpočtu České televize;


schvalovat na návrh generálního ředitele Statut České televize;


předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex České televize;


schvalovat návrhy generálního ředitele na zřizování nebo zrušení televizních studií;


rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele;


dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizních vysílání a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize;


určovat mzdu generálního ředitele.


Rada České televize uděluje generálnímu řediteli České televize souhlas ke zcizení, popřípadě zatížení nebo pronájmu nemovitostí na dobu delší než tří měsíců.


Rada České televize předkládá Poslanecké sněmovně - a už se v tom výčtu chýlím ke konci - výroční zprávu o činnosti a hospodaření České televize.


Rada hospodaří podle vlastního rozpočtu, náklady na činnost rady a na odměny jejích členů, jakož i náklady na činnost dozorčí komise a na odměny jejích členů se hradí ze zvláštní výdajové položky rozpočtu České televize. Tolik k těm povinnostem, alespoň k těm nejzásadnějším.


A nyní si dovolím k těmto oprávněním přidat pár svých postřehů a úvah. A začnu od konce.


Již samotný fakt, že veškeré náklady na činnost a odměny rady a dozorčí komise jsou hrazeny z rozpočtu České televize, je pouhým selským rozumem neakceptovatelný. Zjednodušeně, každý uvažující člověk musí vědět, že když si někdo někoho platí, ten tomu je jistým způsobem zavázán. Toto je třeba urychleně novelou příslušného zákona změnit a destruovat takovouto poloklientelistickou vazbu vytvořenou mezi managementem České televize a Radou České televize. Nebo si snad také myslíte, že když v loňském roce potvrdila Rada České televize patnácti klíčovým manažerům plat a odměny ve výši 46,5 milionu korun, s tím, že na každého vyšlo v průměru 3,1 milionu korun, že to bylo v pořádku a morální a že to odpovídá aktuální kvalitě vysílání? Tedy zejména té nabízené úrovni zpravodajství a veřejnoprávní publicistiky, jejichž nevyváženost, míru tendenčnosti, neobjektivitu či časté pokusy o manipulování veřejného mínění velká část veřejnosti kritizuje. A následný komentář České televize k tomu? Prý že údaj o výši mzdy a odměny bez zohledňování úkolů a odpovědnosti dané osoby nemá opodstatnění a přínos z hlediska přispění k diskusi ve věcech veřejného zájmu. Osobně z tohoto výroku ale spíše cítím nadřazené pohrdání občany této země a jejich inteligencí.


O netransparentnosti a neefektivitě či každoročně podezřele vyrovnaného hospodaření České televize, na což by měla Rada České televize vždy poukazovat jako první, se také zde již mnohokráte a z mnoha rozličných stran a úhlů pohledu vedla sáhodlouhá vystoupení. I já si toto téma ponechám až na projednávání Zprávy o hospodaření České televize za rok 2018, které máme ostatně již také zařazeno v našem programu.


Suma sumárum, dámy a pánové, jsou před námi volby do Rady České televize, orgánu, který, přestože nemá, alespoň dle mého názoru, všechny potřebné zákonné kompetence, tak aby jeho kontrola mohla být skutečně efektivní, již nyní mnohými pravomocemi, které jsem naznačil v úvodu, disponuje. Bohužel ani ty nevyužívá dostatečně. Aniž bych někoho z navržených kandidátů na tomto místě jmenovitě kádroval a snižoval jeho šance na zvolení, nemám to ostatně ani ve zvyku, doporučuji, zvažujme při své volbě velice dobře a obezřetně. Věřím, že máte informace podobné těm mým. Nejedná se přece o nic tajného, stačí se jen trošku zajímat a některá zásadní fakta váš vždy dohoní tak nějak sama. A že nám jich v souvislosti s Českou televizí leží na stole.


Jako volitelé bychom se měli nyní ve svých úvahách intenzivně zaobírat především tím, kdo z navrhovaných kandidátů je již nyní navázán na struktury v České televizi, zejména potom na ty problematické. Nebo také, zda osoba kandidáta či někdo z jeho okruhu je či byl přímo či nepřímo nasát na štědré penězovody vedoucí z České televize, nebo kdo je čí kamarád a z jakého důvodu. A nezlobte se na mne, já nyní tam takové kandidáty skutečně spatřuji. Takoví lidé ale nemají v kontrolním orgánu veřejnoprávní České televize co dělat. Kromě sebe a svých part nikomu nepomohou, a veřejnoprávní službě již vůbec ne.


Prosím nás všechny, nepodléhejme při volbě ani působení tlaku některých lobbistických či zájmových skupin, které to myslí s naší zemí a všemi jejími občany takzvaně dobře. Za mnohými stojí ve skutečnosti jen jejich partikulární zájem a účelové rozeštvávání národa. A přitom odpovědnost tito lidé nenesou v podstatě žádnou.


Dámy a pánové, další paralelní nebo stínový management České televize, chcete-li, naše veřejnost rozhodně nepotřebuje. Občané si přejí především odpovědné a kvalitní plnění veřejnoprávní služby největšího veřejnoprávního média v zemi a s tím přirozeně a úzce související kontrolu způsobu hospodaření České televize odpovídající gigantickému sedmimiliardovému rozpočtu."